Cube City Racing קחשמ

יצורמ יטיס תייבוק (Cube City Racing):

.תובוט תוינוכמ םיכירעמו תוריהמ םיבהוא םה ,בקועמ םלועב .בקועמ ריעב התא זא ,יטיס היבוק קחשמ ץורמ התא םא .םיינש וא דיחי :קחשמה בצמ תא רוחבל הליחת לבא ,תינוכמ רוחבל ידכ ך .ךילא בורק יתיווז ריעה לש םיירוקמה םינבמה תא תוארל ,ריעה תובוחרב .ינשה תא דחא outrun הסנמ ,גוז פמרט תחקלו רבח ןימזהל ,תורחתהל הצו .הרובחת ןרמתל רתוי דוע תנמ לע וילא לגרתהל ךירצ התא ,chur רחאל םג

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות