משחק תינומ רוביג באינטרנט

                                  Superhero Taxi קחשמ

תינומ רוביג (Superhero Taxi):

Hulk, ל תינומ תחקל םיצור םלוכ - ןמרדייפס ,הרוחשה הנמלאה ,ןמרפוס Superhero Taxi .המוד בצמ קר ונלש לעה ירוביג ,בל תמושת ךושמל אל ידכ ,תירוביצ הרובחתב תכלל ףידע .ץראה רודכ תא סורהל םלוח רשא ,רחא לבנ ידי לע ספתנ םהלש הטמה .ןובשחב םיחקלנ אל דחוימבו ,םתוא עומשל ןתינ אל ובש ידוס םוקמב ,ילרטיינ חטשב סנכ .םירחאה תא ףוסאל ךרדבו ,ןושארה עסונה תא םירת התא .הנואתל סנכיהל אלו ןמזה לע הרימש ךות ,תוריהמב םתוא תחקל איה ךלש המישמה .תונוש תומר שמח שי קחשמב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות