Superman: Theme is Aliens קחשמ

םירזייח אוה אשונה :ןמרפוס (Superman: Theme is Aliens):

.םישדח םילוע ועיפוה ןהמש םימשמ ללח תוניפס לש בר רפסמ דרי דציכ ןילופורטמ ריעה י .םתוא שפחל וליחתהו םיחרזא לע שאב דימ וחתפ םה .בוש םחליהל בייח ריעה לע ןגה דימתש ץימאה רוביגה .םיביריה תא סורהלו םהלש ריעה לע ןגהל ןמרפוס רוזעי םירזייח אוה אשונה :ןמרפוס קח .םירזה םילייחה םיאצמנ ןכיה ול ודיגי רשא ,ם"כמ ידי לע החנומ תויהל ךירצ ונלש רוב .ביואה תא ףוקתל ךרטצת םהילא ץורל ,ןכמ רחאל .ךלש רוביגה לש לעה תולוכיב שמתשהל וא םיפורגא םע םתוא גורהל לוכי התא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות