משחק לעה ירוביג באינטרנט

                                  Superheroes Jigsaw קחשמ

לעה ירוביג (Superheroes Jigsaw):

."לע-ירוביג" קחשמב הפסאתה ,םינטקו םילודג ,לע-ירוביג לש תינועבצ ה .םילזאפ םישולש ומכ םיבר ויהיש רמוא הז ,דחא לכב ירבש לש תונוש תוצ .הז לע תועבטמ 1000 חיוורהל ךירצ התא ,השדח הנומת םלצל ידכ .רתויב ינוניב וא רואה המרב םימעפ רפסמ תונומת ףוסאל לוכי התא ןמז .םיטרס וא םיריוצמ םיטרס ,סקימוק ךותמ ךילע תובוהאה תויומדה תא שוג

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות