Superman Puzzle Challenge קחשמ

רגתאה לזאפ ןמרפוס (Superman Puzzle Challenge):

.היזיוולטב ןמרפוס םסרופמה רוביגה לש ויתואקתפרה לע םיטרסב תופצל ו .רגתאה לזאפ ןמרפוס קחשמה תא םיגיצמ ונא ,הז יפוא לש הלאכ םידהוא ר .ול שדקומה םילזאפ סורפל לכונ ,וב .ויתואקתפרה לש תוניצס םע תונומת ויהיש ינפל .דחא רוחבל ךילע היהי .ישוקה תמר תא רחבת התאו ,ךלומ עיפוי הז ,הז ירחא .םיבר םיקלחל לצפתי הז זאו .הלוכ תירוקמה הנומתה תא רזחשל ךרוצ היהי שרגמל םתוא ריבעמ התא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות