משחק לזאפ רגייט באינטרנט

                                  Tiger Jigsaw קחשמ

לזאפ רגייט (Tiger Jigsaw):

.שדחה רמנה לזאפ קחשמ תא םיגיצמ ונא ,ונלש רתויב םינטקה םינקחשל .םירמנ ומכ םייארפ םייח ילעבל םישדקומה םילזאפ ורדסת וב .ןהייחמ תוניצס תוראתמה תונומת תוארל ולכות .ךינפל התוא חותפלו רבכע תציחלב םהמ דחא לע ץוחלל ךרטצת .תאז לוקשל תורשפא םכל היהת תוקד המכל .תובר תוכיתחל ררופתי אוה זאו .רמנה לש תירוקמה הנומתה תא ףוסאל ולכות ,קחשמה שרגמ לע דחי םרוביח

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות