משחק שירכ לזאפ באינטרנט

                                  Shark Jigsaw קחשמ

שירכ לזאפ (Shark Jigsaw):

.םישירכ ומכ םיימי םיפרוט לש הלאכ םינימ ריכהל ולכות Shark Jigsaw .םישירכל תשדקומה תונומת תרדס תוארל ולכות ךסמה לע םכינפל .םכינפל התוא חותפלו רבכע תציחלב םהמ דחא רוחבל םכילע היהי .המ ןמז ךשמל הז תא לוקשל ולכות ןכמ רחאל .םיבר םיקלחל רזפתי הז זאו .שירכה לש תירוקמה הנומתה תא רזחשת ,םיקחשמה שרגמב םיטנמלאה תא דחי

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות