משחק שירכ הל באינטרנט

                                  La Shark קחשמ

שירכ הל (La Shark):

.םיב םייחה רתויב םיינרגרגהו םינכוסמה םיפרוטהמ דחאל םיבשחנ םישירכ .םינוש םיגוסמ ףרט דוצל הל רוזעתו םהמ דחא שוגפת La Shark קחשמב םו .העיגר יפוח שי םש ,םיה ףוחל היהי ךלש שירכה .םימב םיחוש םינוש םישנא דציכ תוארל ולכות .ותוא ףוקתל זאו ףרטל םימל תחתמ תוחשל ידכ שירכב תוישפוחב טולשל םכ .תודוקנ לש תמיוסמ תומכ איבהל םג ומכ ,קזחו רתוי לודג תויהל שירכל

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות