משחק הריס רוטלומיס באינטרנט

                                  Boat Simulator קחשמ

הריס רוטלומיס (Boat Simulator):

.הריס רוטלומיס קחשמה לש םיילאוטריווה םיבחרמה תא רקבל ךירצ קר התא זא ,ךלש הנפוא .תימימ תת תיניערג תללוצ - ןהיניב ,בינגמ תוריס עברא לע טולשל דומלל ולכות ןאכ .יתימא אל לכה יכ בל םש אל התאו ,םימה םלועב ךתוא לובטל היהי ידמימ תלת הקיפרג ,ר .ץימא םינטפקה יתימא םי באז תויהל ,םיטקייבוא םע היצקארטניא ,ךלש הריסה לוהינ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות