משחק ןווקמ שירכ סעוכ באינטרנט

                                  Angry Shark Online קחשמ

ןווקמ שירכ סעוכ (Angry Shark Online):

.שירכ אוה רתויב םינכוסמה םיימיה םיפרוטה דחא .םיגדו רשב םיניזמש ,םיפרוטו םד יאמצ םירוצי םה .דוצל רוזעלו םהמ דחא להנל ולכות ןווקמ שירכ סעוכ קחשמב םויה .הלודג ריע דיל םקוממה ףוחל רדח ךלש שירכה .םימב םיחוש םישנא הברה .ףוקתלו םהילא שירכה תא איבהל ידכ הרקבה ישקמב שמתשהל ךילע היהי .הלש לכואה תא לבקת וז ךרדב .םימל תחתמ ןיקתהל ןתינ יכ תורכמו תופצ תוניפס לש םיגרב תחת לופיל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות