משחק לוח ירודכ באינטרנט

                                  Sand Balls קחשמ

לוח ירודכ (Sand Balls):

.םינוש םיעבצב םירודכ גישהל ךרטצת וב םוקמל רובעת לוח ירודכ קחשמב .יפיצפס ףיצר לע תדמועה תיאשמ תוארל ולכות ךסמה לע םכינפל .םינוש םיעבצב םירודכ ויהי וכותבש עלס היהי ,םיוסמ הבוגב ,וילעמ .תיאשמה לעמ םייתסהל ךרטצתש ,הרהנמ רופחל ידכ רבכעב שמתשהל ךילע הי .תינוכמה ףוגל םילפונו הטמל םילגלגתמ םירודכה זאו .תרחא המרל רובעתו ,תודוקנ לש תמיוסמ תומכ ךל ואיבי הלא תולועפ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות