משחק המודא תצלפמ באינטרנט

                                  Red Monster קחשמ

המודא תצלפמ (Red Monster):

.רג אוה הב ריעב סרהו סרה תוררועש תונוש תוצלפמו םיעשופב םחליהל םס .ריעה תובוחרב היהת ךלש תומדה .תדחוימ הפמ תוארל ולכות הניפב ןימימ .םיאצמנ םיביריהש ןכיה תומוקמה תא וארי וילע תודוקנ .ןמזב הזה םוקמל עיגהל ידכ ךלש רוביגה לש הסונמב תוישפוחב טולשל ךר .ותוא סורהל ידכ תוכמ ריבעהלו ךלש ביואה תא ףוקתל ךרטצת םשל עיגתשכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות