Incredible Monster קחשמ

ןמאיי אל תצלפמ (Incredible Monster):

.םיהדמה קלוהל בשחנ םייופצ יתלבהו םיינפקותה ,םיקזחה רוביג .רתויב תוקזחה תוצלפמה םע ברקל םישמשמ וחוכו וחוכ ,תובורק םיתעל .תונוש תומישמ עצבל ול רוזעי ןמאיי תצלפמ קחשמב ונחנא םויה .תונוש בוחר תויפונכ שיו םירזייח תוצלפמ ועיפוה הבש ריעל תכלל ךירצ .םתוא אוצמלו ריעה תובוחרב ץורל ךרטצת Hulk הגיהנ .ברקב םתיא קוסעל התאש אצומ התא םא .םלוכ תא סורהל ולכות תוקינכט לש םידחוימ םיבוליש עוציב םג ומכ ,תו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות