Monster City קחשמ

יטיס תצלפמ (Monster City):

.םינוש םיגוסמ תוצלפמ ידי לע הפקתוה הקירמאב תולודגה םירעה תחא .רצונש ןגלבה תחת תויונח דודשל ולחה םהו ,רתוי ליעפ ךפה עשפ תויפונ .Hulk םסרופמה רוביגה היה ריעב הז בלשב .תוצלפמהו םיעשופה תא סורהלו ריעה לע ןגהל טילחה אוה .הז םע ול רוזעי יטיס תצלפמ קחשמ התא .ריעה תובוחרב לייטל ךלה ונלש יפוא ,ןוירב תויהל ךפהש רחאל .םתיא םחליי אוה ,םידגנתמה דחא שגופ אוהש עגרב .ותוא סורהלו ביואה תא תוכהל ךרטצי רוביג גהונ התא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות