משחק הרדייה יאלפ באינטרנט

                                  Marvel Avengers Hydra Dash קחשמ

הרדייה יאלפ (Marvel Avengers Hydra Dash ):

.ךכ רחא ,עיפוי דחא לבנ זאו ,בר ןמז ךשמב םיליעפ אל תויהל םיכירצ אל םימקונ .הרדיה םשב םלש ןוגראב םחליהל וכרטצי לעה ירוביג ,םעפה .הנממ תופצל בוט רבד םוש ןיא ןכלו ,םיצאנה ידי לע הדסונ איה .שדחמ דלוויהלו דורשל חילצה הרדיה לבא ,עורה תא סרה אוהש בשח אוהו רבעב הז םע דדו .ךרדב םיביוא םשמ ףרוג ,חורה רשאמ רתוי רהמ רהמי אוה ,רוביגה לע תוזירזב טולשל ,ש .עדימ אוה רקיעה ,אוושל ןכתסהל אל ןורכיז יסיטרכ ףוסיא .תואדווב סרהנ תויהל בייח הרדיה ,םעפה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות