משחק באינטרנט

                                  Marvel Draw Your Hero קחשמ

(Marvel Draw Your Hero):

.םינוש םירוביג לש םהיתואקתפרה לע םיטרס היזיוולטב תופצל האנה םע האנה םע ונלוכ .םעטה תאו םהלש םיסרטניאה תא רוכזל םיסנמ וליפא ונחנא .רוביג לכ לש עדיה תמר תא גיצי רשא ,םיוסמ ןחבמ רובעל ךל עיצהל םיצור ונחנא ,ךלש .תולאש ויהי ,ךסמה לע התאש ינפל .םהמ דחא רוחבל ךרטצת תובושתה תאו הלאשה תא ארוק התא רשאכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות