משחק הקירמא ןטפק לווראמ הכמ באינטרנט

                                  Marvel Captain America Shield Strike קחשמ

הקירמא ןטפק לווראמ הכמ (Marvel Captain America Shield Strike):

.םירהב יאבצ סיסב שבכ HYDRA ידוסה ןוגראה .םהידיב ןוטלשה תא תחקלו הפיקתב חותפל םיננכתמ םה םשמ הארנה לככ .הקירמא ןטפק ןגמ תתיבשב תוכחוגמה תוינכותה תא דימשהלו ,X -ב םיליי .תוומלא ןב אל ןיידע ךא ,לע רוביג אוה םנמא ,סר'גור ביטס ןטפקל רזע .םוינרביו ינפמ ןגמ אוה ולש קשנה .תוקירזב ןמאתת ,המישמב ליחתתש ינפל .המלש הצובק ביצהל ידכ ץצופתמש והשמל קורזל קיפסמ םימעפל ,תחא תבב

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות