משחק קורי שיא באינטרנט

                                  Green Man Smash קחשמ

קורי שיא (Green Man Smash):

.Hulk םשב קנע קורי םדא םיבהוא םלוכ אל .ותא םיכסהל לק אלו ליעגמ יפוא ול שי .הרזעל קנעל בוש םינופ םישנא ,היעב תררועתמ רשאכ ךא .גיאדמ הזו םיבמוזב וניחבה תושוטנה םירעה תחאב .ץראה רודכ יבחרב טשפתהל ופצ ,דחא םוקמב ועיפוה םה םא .ריעל אצי קלאה ,םיתמ לש תויטננימודה תא עונמל ידכ .םייקנעה ויפורגאו תוירירשה וילגר תא קר קסרל ןמ ןירגב קקדזי אוה ך .סורהלו םיבמוז אצמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות