משחק מוטוקרוס השטח באינטרנט

                                  Astro Motocross קחשמ

מוטוקרוס השטח (Astro Motocross):

.םילולת םיינפוא לע ןפוד אצוי ורטסא ץורימב התא םויה .ןכוסמ דואמ היהי שיבכה .ךלש לזרבה סוס תגיהנ תעב דואמ ריהז תויהל ידכ .ךלש םיינפואה תא וכפהת לאו ךכרדב תויפוקשה לכ לע רבגתהל .העבגה לע ץופקל ךל רוזעי הלעמל ץח ,המידק ץחה לע וצחל טושפ ךלש תוריהמה תא לידגה