משחק ירוטומ רוביג באינטרנט

                                  Motor Hero קחשמ

ירוטומ רוביג (Motor Hero ):

.הלחתהב ההוב רבכ אוה עונפוא לע שאונ בכור ,ךל הכחמ עונמה רוביג ןי .ימדקה וקל רבעמ עסונה תא ריבעהל בייח אוה .הלאכ םיישקל ליגר אל התא לבא ,תירשפא יתלב טעמכו תנכוסמ המישמ יהו .תוטקר תוריל םימעפלו ברק קוסמ לש םיבקע לע ךלי עונפוא רובע .םילגלגל תחתמ םירהממ שממ רשא ,stickmen ןמ םילגרה ליח תא רפוס אל .םייק אל טעמכ שיבכה יכ ,םילושכמ לעמ ףועלו ,תכלל קר אל ךירצ התא י

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות