משחק םיירשפא יתלב םיינפוא ילולעפ באינטרנט

                                  Impossible Bike Stunts קחשמ

םיירשפא יתלב םיינפוא ילולעפ (Impossible Bike Stunts):

.םיעונפוא יצורמ תויורחתב קלח תחקל תידוחיי תונמדזה היהת התא Impos .השק חטש םע חטש ךרד רבועה שיבכה ךרואל הגרדהב רהמת ,עונפוא לש הגה .תונוש תוציפקו םילושכמ םקוממ היהי הז .םינתשמ ישוקב םיקירט עצבל ךרטצת ,ךלש עונפואה רוזיפ רחאל .ךכל תודוקנ לבקלו םינכוסמה ךרדה יעטק לכ לע רבגתהל ולכות ךכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות