משחק קאינמ וטומ באינטרנט

                                  Moto Maniac קחשמ

קאינמ וטומ (Moto Maniac):

?טרופס ינפוא לע הגיהנב ךירושיכ תא קודבל הצור .Moto Maniac לש שדחה קחשמה תא קחשל הסנ זאו .עונפוא לש הגהה דיל תבשויה םכלש תומדה עיפות ךסמה לע םכינפל .קוניזה וק לע דומעי אוה .לולסמה ךרואל המידק רהמל ידכ תרעצמה לקמ תא הנפי ךלש רוביגה ,תואה .םינכוסמ תומוקמ הברה הל ויהי .רתויב רצקה ןמזב םייסלו ךרדה יעטק לכ לע רובעל ידכ תוריהמב םינוש .תפסונ רתוי השק תורחתב ףתתשהל ךישמהל ולכות ץורימב הייכזה רחאל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות