משחק ינוציק םיינפוא ץורימ באינטרנט

                                  Extreme Bike Race קחשמ

ינוציק םיינפוא ץורימ (Extreme Bike Race):

.לודג ןילופורטמ תובוחרב וכרענש תויעקרק תת תויורחתב קלח תחקל ,בוח .קוניזה וק לע ךמצע תא אצמת עונפוא תריחב .שיבכה ךרואל המידק רהממה זגה תוא תא בבוסמ התא ןמיסב .תירשפאה רתויב ההובגה תוריהמב עונפואה תא ץיאהל םכילע היהי .שיבכב ועסיי םירחא םיבכר .םתיא תויושגנתהמ ענמיהלו םלוכ תא ףוקעל ךרטצת ,ךלש עונפואה לע םינ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות