סלריג רַאֿפ סעמַאג ינָאּפ

סלריג רַאֿפ סעמַאג ינָאּפ

.ינָאּפ ןבעל ַא ןבָאה וצ טנייוועג ייז ,ןישַאמ ןגייא רעייז ןופ םולח רע .ַיירעליּפש ינָאּפ ןיילנָא ַיירֿפ ריא ןלעטשרָאפ וצ ןדירפוצ ןענעז רימ טלָא .זושסרָאכ טלַא ןשיוט ןוא רעטופ ןַייז טשרַאב ,סווָאב דנוב ןוא זדיירב ן .סעסַאר ןיא לייטנָא ןעמענ וליֿפַא ןוא ריא רָאפ וצ ןדירפוצ זיא רע .ןבעל ןשינעפעשאב שיגַאמ ערעדנא ןוא יסַאגעּפ ,סנרָאקינו ,סעינָאּפ שיגַאמ
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

דער בעסטער סלריג רַאֿפ סעמַאג ינָאּפ

" "

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס