שפּיל ּפָאּפ ינָאּפ ןַיימ אָנליין

                                   My Little Pony Pop ליּפש

ּפָאּפ ינָאּפ ןַיימ (My Little Pony Pop):

?ינָאּפ ןיילק ןַיימ ןוטרַאק טמירַאב יד רַאֿפ ינָאּפ ַא ןֿפַאש וצ ןריבורּפ ןוא ןפאש ןייד ןרי .ריא רַאֿפ זיא ּפָאּפ ינָאּפ עניימ ליּפש רעד טלָאמעד .רילָאק רעכיז ַא ןופ ינָאּפ ַא ןופ טעווַאליס יד ןייז טעוו ןלעטשרַאפ יד ףיוא ריא ןופ ט .טַייז יד ףיוא ןייז טעוו עקילונ טימ עילפַאט לעיצעּפס א .וינעמ ךָאנ ןַא ןפור טעוו ריא ייז ןופ רענייא גניסָאָאשט .רעטקַארַאכ ןייד ןופ ןעזסיוא יד ןשיוט רָאג ןענעק ריא ,םיא טימ .םערָאפ רעכיז ַא ןופ לגילפ ןגיילוצ וליֿפַא ןוא םינּפ יד ןופ ירקימימ יד ,ןגיוא יד ןו .ןבַיילק ריא ןבראפ ןייק ןיא רעטקַארַאכ יד טנייּפ ןענעק ריא זישַארב ןוא ץנייּפ ןופ ףל