גאַמעס פֿאַר צוויי פּלייַערס

גאַמעס פֿאַר צוויי פּלייַערס

.רענייא יוו ילסַאלקער ןוא עווַאקישט ייווצ ףיוא סעמַאג ןיילנָא רעטָאּפ ליּפש

.זימרַא ןלעֿפַאב וצ וליֿפַא ןוא יסַארעיקַא ןיא ןרירוקנָאק ,עסַאר עגושמ ַא ןגיילוצ ןענעק .ןטייז עדייב סערעטניא ןעק סָאוו ליּפש גניטייסקי ַא זיא סע עמעט רעדעי ןיא .ןכאז טויק רעמ ןפיוק וצ גניירט ,דנַיירפ ַא טימ גניּפַאש ןכַאמ וצ רעדָא ,ירושז טסנַאיר .דנַיירפ תמא ַא זיא סע ביוא גנוריסַאּפ גניטייסקי ַא יוו טשינרָאג זיא סע ןוא

דער בעסטער גאַמעס פֿאַר צוויי פּלייַערס