שפּיל גנירַאק ינָאּפ ןגיובנגער אָנליין

                                   Rainbow Pony Caring ליּפש

גנירַאק ינָאּפ ןגיובנגער (Rainbow Pony Caring):

.סעיטרעּפָארּפ לַאקישזדַאמ רעכיז טימ ינָאּפ לסיב ַא טאה אננא ןיסעצנירּפ ל .ןגיובנגער ןפורעג ינָאּפ יד ןופ גנירעלַאק יד רַאֿפ .ןיסעצנירּפ לסיב ַא טימ קרַאּפ יד ןיא טייג טֿפָא ןוא ךעליירפ רעייז זיא .ץַאלַאּפ יד וצ ןעמוקקירוצ ייז ,סיוא ןליּפש תויתוא רעזדנוא ןוא רעביא .גנילביל ריא רדס ןיא ןלעטש טעוו ריא ,זינַאנ ןיא טסַאנקרַאפ ןענעז זי .סירבעד ןופ סע גנוקינייר ךרוד טיוה ןַייז ןייר וצ ןֿפרַאד טעוו ריא .דלעה רעזדנוא קעווַא סע שַאוו ןוא ץוס ףייז ןצונ ,רעבירעד .סקעשזדבַא ערעדנא טימ ןריצַאב ןוא קע ןוא עווירג ןייז םַאק ,סָאוו ךָאנ