שפּיל רפס גנירָאלָאק ינָאּפ טויק אָנליין

                                   Cute Pony Coloring Book ליּפש

רפס גנירָאלָאק ינָאּפ טויק (Cute Pony Coloring Book):

.רפס גנירָאלָאק ינָאּפ טויק ליּפש גנירעלַאק ַיינ ַא ןלעטשרָאפ רימ ,ץַאלּפ ר .ינָאּפ לסיב ַא ןופ רעדליב סַייוו ןוא ץרַאווש ןעז טעוו ריא רעטעלב יד .ןרילָאק ןיא רעדליב יד עלַא ןכַאמ וצ ןֿפרַאד ריא .ריא ןופ טנָארפ ןיא דליב םעד ןענעפע טעוו ייז ןופ רענייא ןריטקעלעס .סעשורב ןוא ץניַאּפ ןדישרַאפ קיטנעק ןייז טעוו סָאוו עילפַאט לעיצעּפס ַא .דליב יד ןיא טנגעג ןבילקעגסיוא יד ףיוא סע ןלעטש טעוו ןרילָאק ןיא .טנוב סע ןכַאמ טעוו ריא זַייווכעלסיב יוזַא