סדיק רַאֿפ סעמַאג גנירעלַאק

סדיק רַאֿפ סעמַאג גנירעלַאק

.סעמַאג גנירעלַאק ןיילנָא עווַאקישט ,קיברַאפ ,שירעפעש טסרעמ יד ןיא ַיירֿפ רַאֿפ ןליּפש ו .זדייש עליפ ןענעז סע סָאוו ןיא עטטעלַאּפ ַא ןופ ןבראפ טימ סע ןליפ טלָאמעד ןוא ,ןייל .עליפ ןבָאה קידנעטש ןבָאה זלרעג ןוא ךעלגניי רַאֿפ רעדליב ןוא ,טשרַאב לַאוטריוו ַא רעט .טַייצ עַיירפ רעייז רַאֿפ רעדניק ןופ ןצנערעֿפערּפ קַאמשעג ןוא גנומיטש ןייק רַאֿפ רָאמוה

דער בעסטער סדיק רַאֿפ סעמַאג גנירעלַאק