שפּיל ץסעווק ּפישדנערפ :ינָאּפ ןיילק ןַיימ אָנליין

                                   My Little Pony: Friendship Quests ליּפש

ץסעווק ּפישדנערפ :ינָאּפ ןיילק ןַיימ (My Little Pony: Friendship Quests ):

.דנַאל עסַיימ-עייפ גניזיימַא ןַא ןיא טבעל ינָאּפ לסיב יד .ןשינעפעשאב שיגַאמ ןדישרַאפ ןבעל טרָאד םיא טימ ןעמַאזוצ .ייז טפלעה רע טֿפָא ןוא טניירפ ןופ ץַאלּפ ַא טאה רעטקַארַאכ רעזדנוא .דלעה רעזדנוא ןדניברַאפ ,ץסעווק ּפישדנערפ :ינָאּפ ןיילק ןַיימ ליּפש יד ןיא ןענעז רימ .ףליה ןַייז ןֿפרַאד סאוו עלַא ןפלעה ןוא סקסַאט עליפ ןריפכרוד וצ טאה רע .סרַאב דַאלָאקָאש ןעמוקַאב וצ ןבָאה טעוו רע ,גנאלש ןיילק ַא רַאֿפ ,ליּפשַייב רַאֿפ .סללַאב קיברַאפ ןופ ליונק ַא ןיא ןייז ןלעוו ייז .ןכאז יד ןכערב וצ סללַאב ןייא גניריפ טנעז ריא .לַאטקעשזדַארּפ ןייד טימ סקעשזדבַא ןופ רילָאק עבלעז יד טקנוּפ ןופ זרעטסַאלק יד ןיא ןל