שפּיל 2 טינש רעטניוו ינָאּפ עניימ אָנליין

                                   My Little Pony Winter Fashion 2 ליּפש

2 טינש רעטניוו ינָאּפ עניימ (My Little Pony Winter Fashion 2):

.ןרעמונ סיורג ןיא ָאד ןבעל סָאוו ,סעינָאּפ רעייז ןוא זלרעג ןייש יד ןעז ןענעק ריא , .ןרילָאק קידעבעל ילבַאדערקני ַא ןיא דיטנייּפ זוווכ ןוא החונמ קידנצנעלג רעמ ןעוועג .ליּפש 2 טינש רעטניוו ינָאּפ עניימ יד ןיא סע ןָאט ייז ןפלעה וצ ןֿפרַאד טעוו ריא ןוא .ןעזסיוא ַיינ רעייז גניזושט ,סערוטַאערק ןייש םעד וצ טנעמָאמ ַא ןעמענ ,סָאד ןָאט וצ .ינָאּפ ַא גניזושט רעטשרע ,ילטַאנרעטלָא ןאטעג ןרעוו לָאז םעד .סעינָאּפ ןבילקעגסיוא ןכַאמרעבי ןענעק ריא סָאוו טימ ןכאז ןופ טַייקנדיישרַאפ טיירב ַא .2 טינש רעטניוו :ינָאּפ טליל ַיימ ליּפש יד ןיא ינָאּפ ןייש םעד רַאֿפ קיסַאּפ זיא סָאוו רָא .ךַאז ןופ ןימ רעד זיא זַא ,טַייצ יד ףיוא םיא ןלעטש ךיוא ןוא ינָאּפ עגר יד ןבַיילק לָא .ליּפש 2 טינש רעטניוו ינָאּפ עניימ ינָאּפ ַא ןיא ןרָאוו ןַייז וצ גנירג רעייז ןענעז סָאו .ןעזסיוא רעייז ןשיוט וצ ןדירפוצ​​ ,רערעדנא רעדעי ןופ טנָארפ ןיא ןייטש טעוו סָאוו ס