ןיילנָא ליּפש - עלוש גניקוק

ןיילנָא ליּפש - עלוש גניקוק

?ּפוז ןוא סרעגרוב ןופ דימ

?קַאמשעג ןוא ַיינ סעּפע ןלעוו .םילייק ןופ זיּפַאסער עווַאקישט ןענרעל וצ שירַאנילוק​​ ןופ עלוש סעמַאג .םילייק קַאמשעג ןופ גנוטיירגוצ רעד ןיא זליקס ןעמוקַאב זַייווכעלסיב .סּפמַארּפ ןָא ןָאט וצ ריא זוַאלַא סָאוו סעיקב ןעניוועג טעוו ריא זַייווכע .רדס רעכיז ַא ןיא ןעלגערּפ ןוא רעמיס ,ןכָאק ,ךָאק ,ּפָאשט טלָאמעד ןוא ,

דער בעסטער ןיילנָא ליּפש - עלוש גניקוק

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס