שפּיל געשמאַק סענדוויטש אָנליין

                                   Sandwich Stacker ליּפש

געשמאַק סענדוויטש (Sandwich Stacker):

.גרָאז ןוא יסַארעיקַא םומיסקַאמ ריא זרעייווקיר זַא ןַאשייקַאלּפַא ןצילב .רעדישזדירפ ןענעפע ַא ןופ טנורגרעטניה םעד ףיוא Falling ןופ ןטקודָארּפ ,שטיוודנעס .טזייוו סונָאב דידרָאווַא ןייז טעוו ייז ,שטיוודנעס דלַאבמעסַא החלצה רעדעי רַאֿפ .שירפ ןופ גרַאוונסע עילַאק יד ןלייטסיו וצ ןריבורּפ ,טיהעגּפָא ןייז