שפּיל שטאָך טיקי באָול אָנליין

                                   Stitch Tiki Bowl ליּפש

שטאָך טיקי באָול (Stitch Tiki Bowl):

.גנילווָאב ןליּפש ריא ליּפש טרָאּפס םעד ןיא .שטטיטס​​ - ָאליל דנַיירפ דמערפ ַא ןבָאה טעוו ריא עקליּפ םעד טָאטשנָא .עלעטש קיטכיר יד ןּפַאכ וצ ץַאלּפ ןקירד ,טַייז וצ טַייז ןופ טייק טעוו שטטיטס ּפָאק יד .קיסַאּפ ןעז ריא ןעוו רַאב טרָא ןקירד ,ּפיצנירּפ רעקיבלעז רעד טימ ץיּפש יד ןיא ןענַייש .טלַאטשעג יד ןופ גָאוו רעד ףיוא טפַארק םומיסקַאמ יד ןּפַאכ ןעוו ןלַאפַאב רַאב טרָא םעד ן ליּפש יד האנה