שפּיל סדיק רַאֿפ גנירעלַאק ינָאּפ עניימ אָנליין

                                   My Little Pony Coloring For Kids ליּפש

סדיק רַאֿפ גנירעלַאק ינָאּפ עניימ (My Little Pony Coloring For Kids):

.ַאירטסעווקע ןופ דנַאל ןייש יד ןיא ןבעל סָאוו סעינָאּפ ןיילק ןופ טלעוו ךעלרעדנווו י .טַאטש יד ןיא ץנַאמּפַאלעוויד עלַא ןופ דעמרָאפני ןוא גנוריסַאּפ ןיא ןלַאפ סאוו ססַאנַאגַאט .ייז טימ ןליּפש רעדניק ןעוו יוו ינָאּפ סעבַאב .סַאּפש ןבָאה וצ ,זנַאיירק ןוא ץנייּפ טימ סע ןָאט ןענעק ריא .לעה ןוא קיברַאפ ןייז טעוו דליב רעייז רַאֿפ ןטראוו ןענעז עלליווינָאּפ ןופ סדנעירפלר .ינָאּפ ענייש יד ןשַאררעבי וצ טאה עיזַאטנַאפ ןייד .ןרעדנא וצ ךעלנע טינ ןוא לעניגירָא סע ןכַאמ וצ טנַאלַאט ןייד ןזַייוו וצ ןֿפרַאד ריא ד .רָאקעד גנונעכייצ רַאֿפ סעיצּפָא ךעלגעמ יד ןופ רעווַא ןייז וצ רעדניק רַאֿפ רעטעלב גניר .ערעדנא רעדעי ןפלעה ןוא סַאּפש ןטכַארטסיוא וצ עביל ינָאּפ .רעדניק רַאֿפ גנירָאלָאק ינָאּפ ןיילק ַיימ ליּפש זנַאשיירעקעד ערעדנא ןוא ברַאפ טנוב רעד .רעדליב ןיא טלעוו ןייש עבלעז יד טימ ייז ןלעטשוצ וצ ןבָאה ריא יוזַא ,רעטצנעֿפ רעיי .זושי קיטרעוורענימ טסרעמ יד וליֿפַא ןעמענּפָארַא ריא ןפלעה טעוו רעסַארע .סנַאיניוונַאק רַאֿפ גַייצעג רעקעמ יד ןופ בערג יד רָאנ ןבַיילק .טעברַא ַא ַאזַא ןופ רבחמ רעד זיא רעוו ןסיוו טעוו ןעמעלַא רעבירעד ,דליב יד ןופ לקני .ייז וצ רעטַייוו ןַייזַייב ןייד רַאֿפ ןטראוו סעינָאּפ שרעדנַא יוזַא ןוא ןייש

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס