שפּיל אָנליין

                                   Pony Dress Up ליּפש

(Pony Dress Up):

.טניירפ ןייז טימ םורַא טייג רעדייסעק סאוו ינָאּפ ךעליירפ ַא זיא סע סמרַאפ יד ןופ רע .קע ינָאּפ ןוא עווירג יד רדס ןיא ןלעטש וצ ןבָאה ריא םַאק ַא ףיורַא גניקיּפ