שפּיל 01 גָאט ווי ןוא ם"דא אָנליין

                                   Adam and Eve Data 01 ליּפש

01 גָאט ווי ןוא ם"דא (Adam and Eve Data 01):

.עטַאד רעטשרע ַא ןבָאה טינ ןָאט ייז זַא ןסָאלשַאב ווי ןוא ם"דא :דרע ףיוא ןשטנעמ עטשרע .01 גָאט ווי ןוא םַאדַא ליּפש יד ןיא טציא טכער שינעגעגַאב ַא ןגיילוצ וצ ןסָאלשַאב סרעב .ןדע ןג עצנאג יד וצ קידנקעמש ןוא דמַאסַאלב זיולב ןבָאה זַא ןעמולב ןייש ןבַיילק ןוא .ליּפש יד רַאֿפ ףעטוש ַא ןעיצוצ וצ רעסעב זיא סע יוזַא ,תויתוא עדייב ןֿפרַאד טעוו ריא .םיוב לּפע רעד וצ קירוצ ןייג ןוא ןעמולב יד עלַא ןבַיילק וצ ןֿפרַאד ריא ,סלעוועל יד .דווסַא ןוא זוָארַא יד ןרילָארטנָאק .ץערָאלפ ןבַיילק טעוו ווי ןוא ,סרעקקוסדָאָאלב ןופ זוָאטיקסַאמ קעווַא דנעפ טעוו ם"דא .ץקעסני רעַייפ וצ לַייפ ּפָארַא יד ןצינ