שפּיל 2016 ּפַאק ןוט אָנליין

                                   Toon Cup 2016 ליּפש

2016 ּפַאק ןוט (Toon Cup 2016 ):

.ּפישנַאיּפמַאשט לָאבטופ ַא ןטלַאה וצ ןסָאלשַאב ןבָאה 2016 ַארוי ןופ טנורגרעטניה רעד ןיא .זיומ יד טימ ןטעברא ,ןכַיילג יד ןעניוועג וצ ייז ןפלעה ןוא ץיידַאדנַאק יד ןופ ןייק Carefully דלעפ יד ףיוא רוטַאנ רעייז ןגָאזסיורָאפ וצ ןענעק טעוו יוזַא ,זיטַאליבַא רעי