שפּיל ןרָאצ גניקרַאּפ אָנליין

                                   Parking fury ליּפש

ןרָאצ גניקרַאּפ (Parking fury ):


.ּפַאנק ןענעז זיסייּפס גניקרַאּפ ןוא סרַאק טימ טליפעגנָא ילגניסירקני ןענעז טעטש .רעטרע גניגנַאשט ,ןייג ןוא ןישַאמ יד ןטלַאה ךיא :עלפפושער קידרעדייסעק ַא זיא סע וו .ץנעמעסַאלּפסיד וויסעסקַאס ללוכ טייק .טרָא ַיינ ַא וצ געוו יד ףיוא דיטנייּפ זוָארַא יד ףיוא קעווַא םיא ןעז וצ זוָארַא יד ןצו

.דעַיילּפ ריא סָאוו ןיא סעמַאג ןייק ןבָאה ריא
.סקרַאמקוב ךָאנ