שפּיל טסָאהג יד ם"דא :ווי ןוא ם"דא אָנליין

                                   Adam and Eve: Adam the Ghost ליּפש

טסָאהג יד ם"דא :ווי ןוא ם"דא (Adam and Eve: Adam the Ghost):

.םַאדַא ןפערט טעוו רימ ,טסָאהג יד םַאדַא :ווי ןוא ם"דא ליּפש יד ןיא .טֿפנוקוצ רעד וצ דרעפסנַארט ןייז ןעק רעטקַארַאכ טבילַאב רעזדנוא .טסַייג ַא ןראוועג ןוא לָאש שיזיפ ןייז ןלַאפרַאפ רע טקילפנָאק' ס ָאד רעבא .גנולַייוורַאפ רַאֿפ סע ןצונ וצ ןסָאלשַאב םַאדַא .ןשטנעמ ןקערשרעבי וצ ליוו ןוא טסַייג ַא ס רע טציא .זיוה םעד ןיא זמור קיטנעק ןייז טעוו ןַארקע םעד ףיוא ריא רעדייא .סלַאמינַא ןוא ןשטנעמ ענעדישרַאפ ןייז ןלעוו ייז .ןטלַאהַאב טעוו ייז​​ ןופ עלַא רעבא .גנידייכ יד ןעניֿפעג וצ סקעשזדבַא יד ןענעפע ןוא רעמיצ יד ןכוזרעטנו ילַאפרעק וצ זי .ייז ןקערשרעבי וצ ןבייהנָא ןוא ייז גנַאגוצ טעוו ם"דא רעזדנוא ןוא ייז ףיוא טיג טל .ןעמוקַאב ריא טזייוו רעמ יד ייז זרעקס רע רעקראטש רעד