שפּיל 6 װי ןוא םאדא אָנליין

                                   Adam and Eve 6 ליּפש

6 װי ןוא םאדא (Adam and Eve 6):

.ווי יורפ ןייז ןבעג וצ סָאוו ןגעוו קנַאדעג ןוא טעברַא ךָאנ םיוב ַא רע .טנַאלַאט ַא רַאֿפ עווַאקישט סעּפע ןעניֿפעג ןוא ילַאוו טַייוו ַא וצ ןייג וצ .זרעשטנעוודַא יד ןיא םיא ןֿפלעה טעוו 6 ווי ןוא ם"דא ליּפש יד ןיא רי .טורשרַאמ רעכיז ַא ףיוא ןייג וצ ןֿפרַאד טעוו דלעה ןייד .ןטרַאוורעד טעוו סּפַארט ןדישרַאפ םיא ףיוא .זלַאזַאּפ ענעדישרַאפ עליפ עוולָאס וצ ןבָאה טעוו םַאדַא ,ייז ןרָאפ וצ .םעד טימ ריא ןפלעה ןענעק סָאוו ץקעשזדבַא רַאֿפ קוק ןוא םורַא ץלַא ןקוק