שפּיל 2 לייט 5 ווי ןוא ם"דא אָנליין

                                   Adam and Eve 5 Part 2 ליּפש

2 לייט 5 ווי ןוא ם"דא (Adam and Eve 5 Part 2):

.עגַא ןייטש יד וצ ןייג טעוו ריא 2 לייט 5 ווי ןוא םַאדַא ליּפש יד ןופ לייט עַיינ יד .ייז םורַא טלעוו יד ןשרָאפסיו רעדייסעק ןוא זיוה ןטלַאה ייז .לָאט רעייז ןופ לקניוו טסַאדרַאפ יד וצ ןייג טעוו ם"דא ןוא ריא טנַייה .טורשרַאמ ַיינ ַא ףיוא ןייג וצ ןסָאלשַאב דלעה רעזדנוא .סלעוועל טייקירעווש ןדישרַאפ ןופ זלַאזַאּפ ןופ ץַאלּפ ַא עוולָאס רעטקַארַאכ ןייד ןפלעה ו