שפּיל 1 לייט 5 ווי ןוא ם"דא אָנליין

                                   Adam and Eve 5 Part 1 ליּפש

1 לייט 5 ווי ןוא ם"דא (Adam and Eve 5 Part 1):

.דרע ףיוא קידעבעל ווי עטבילאב ןייז ןוא ם"דא ןשטנעמ ייווצ זיולב ןעוו ,עגַא ןייטש .זרעשטנעוודַא ַיינ ןופ ןכוז ןיא ןפיולטנַא ןוא טפַאשלעזעג ס ווי ןופ ןכערב ַא ןעמענ ו .טרָאד םיא רַאֿפ ןקוק וצ ןייג טלָאוו ווי זַא יוזַא ,ערעזָא רעד וצ טריפעג זַא ךרד יד ףי .לָאט טַייוו ַא וצ ןעגנאגעג ךיז דלעה רעד .געוו יד ןופ זנַאשקעס ךעלרעפעג עליפ ןעמוקַאב וצ ןֿפרַאד טעוו רע געוו םעד ףיוא .זלַאזַאּפ עליפ עוולָאס ןוא לכייס ןייז גנונַאּפש ןזומ רע ,םעד רַאֿפ רעבָא