שפּיל סעּפָאר יד ןטס :ווי ןוא ם"דא אָנליין

                                   Adam and Eve: Сut the ropes ליּפש

סעּפָאר יד ןטס :ווי ןוא ם"דא (Adam and Eve: Сut the ropes):

.דרע ףיוא רָאנ טָאה ןעמ ןעוו טייצ יד ןיא ןפערט ךיז לעוו ךיא ןוא רי .ווי ןוא ם"דא ןענעז ייז ןופ רעטשרע רעד .ייז רַאֿפ גרַאוונסע ןכָאק ןעק ווי זַא יוזַא תוריפ ןדישרַאפ גניטקעלַאק ר .apples ןבַיילק טעוו ם"דא ,טנַייה .טפול יד ןיא ייווס ןוא ןייגּפָארַא טעוו רע ,סקיינס ןופ ףליה רעד טימ .סקיינס ןופ םיפוג יד ןדַיינש וצ טנופ עכעלטע ןיא ןוא ץנַאמווומ ןייז .ווי ןבענ דרע רעד ףיוא דרע טלָאמעד ןוא טכורפ יד ןּפַאכ וצ ןענעק טעו