משחק תחתמנ םיכרד תינוכמ באינטרנט

                                  Stretchy Road Car קחשמ

תחתמנ םיכרד תינוכמ (Stretchy Road Car):

.תיקנע םוהתל עסנ ותינוכמב ץראה יבחרב עסנש ריעצ רוחב .סרהנ וכרד ליבומה רשגה .ינשה דצה תא תוצחל ונלש רוביגל רוזעל ךרטצת תחתמנה ךרדה תינוכמ קח .הזמ הז םינוש םיקחרמב םימקוממה ןוטב תודוסיב ושמתשת ךכ םשל .םידחוימ םייופיצל םורגל ךרטצת ךכ םשל .ךראתהל ליחתמ אוה דציכ תוארל ולכות ךסמה לע הציחלב .ךירצ התאש םיקולבה תא רבחי אוה ,םינוכנ ךלש םיבושיחה םאו יופיצה ת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות