משחק העיסנה םייוסינ באינטרנט

                                  Trials Ride קחשמ

העיסנה םייוסינ (Trials Ride):

.תינוציק תרחא וא וז ךרדב םיבכורה לכ .םישדח םילולסמ תוקידב ,תוסנתהל םינכומ םה .דחוימב ןכוהש לולסמה ךרואל עוסנל ךלוה העיסנה םייוסינ קחשמב ונלש .ןתינ םשה סחיב סחיב ,ץוחמו ןיבל ןיב ,סחיב דעסה בלה תומיעפ לש הינ .תונבצעמ תונואת אללו החלצה םע םילושכמה לכ לע רבגתהל לוכי בכורה , .ןיינעמ היהי אל הז תרחא ,לק היהי הזש רמוא אל דחא ףא .ילמינימה ןמזה ךשמל דמצמה לגדל קחרמה תא רובעל איה המישמה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות