משחק / ףלצ רפוס שקנתמ באינטרנט

                                  Super Sniper Assassin קחשמ

/ ףלצ רפוס שקנתמ (Super Sniper Assassin):

.םסרופמה שקנתמה רובע קחשת התא ףלצ שקנתמ רפוס קחשמב .תונוש תורטמ לסחל תודוקפ עצבל ךרטצת םהבש םיבר תומוקמב רקבל םלועה .םיפלצ הבור םע השומח היהת ךלש תומדה .ףלצ ףקיה תא זיזהל ולכות רבכעה םע ךסמה לע העיסנ .ותוא סורהל ידכ הקירז תושעלו ,ביואה תא קיודמב ןווכל לוכי התא ,תא .תוכהל תחא תונמדזה קר ךל היהת יכ ,קיודמ תויהל בייח הרי יכ רוכז

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות