משחק לסקיפ םוליצ באינטרנט

                                  Pixel Shooting קחשמ

לסקיפ םוליצ (Pixel Shooting):

.המחלמ הצרפ םילסקיפה םלועב תואצמנש תונידמה יתש ןיב .תונידמה תחא לש דצב םחליתו םיפלצה לגסב תרשת לסקיפ יריה קחשמב התא .םיניינבה דחא גג לע יריל םוקמ ןגראל וכרטצת ,ביואה לש יאבצה סיסבל .והארמ ךרד חטשה תא ןחב ,םיפלצ הבור ףסוא ,תעכ .שאב חתפו הארמה תואסכב ותוא סופת ,ביואה תא אצמתש עגרב .הנושארה הקירזהמ ביואה תא דימשהל ידכ קיודמב תוריל הסנ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות