משחק דלומה גח גג תוברק באינטרנט

                                  Xmas Rooftop Battles קחשמ

דלומה גח גג תוברק (Xmas Rooftop Battles):

.םישנא םירדבמו תובוחרב םיכלוהש םיממומה להק םע בברעתהל ידכ סואלק .גגה לע תועיפומ תויומדה רשאכ םהילע תעדל ולכות בורקבו םהלשמ תומיש .תצק ןמאתהל תנמ לע רוביד רישכמ םע ליחתהל ךל עיצהו דלומה גח לש גג .םיפתתשמ יבורמלו םיינשל בצמ שי ןכ לע רתי .בירי עיפויש דע תצק תוכחל ךירצ ,ןווקמ בצמב .תוריהמבו קיודמב תוריל םכילע ךכ לעו ,ביריה תא דימשהל איה המישמה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות