משחק !בלש סולפ סולפ םיקרב 7 טובור וניד באינטרנט

                                  Combine! Dino Robot 7 Lightning Parasau Plus קחשמ

!בלש סולפ סולפ םיקרב 7 טובור וניד (Combine! Dino Robot 7 Lightning Parasau Plus):

!בלשל רואזוניד רפוס שדחה טובורה רובע ומייתסהש םיקלח .סולפ סולפ םיקרב 7 טובור וניד .ראופמ Parauaurolov קרב היהי הז םעפה .הנש ןוילימ םיעבשמ הלעמל ינפל יחש רואזוניד היה הלש סופיטה-בא .יצחו רטממ רתוי לש ךרואל עיגה ךראומ דחא שאר קר .ונלש תכלה בכוכב טטוש יקנע רוצי הזיא ךמצעל ראת .הנגהו הפקתה לש רפוס קשנב דיוצמ אוה יכ ,רתוי קזח וליפא לבא ,רתוי שלח היהי אל ה .giganthosaurus ו cyclo, cerataurus לופיט םע ברק ודב ןיגוריסל םחליהל הריזל ותו